Love for Køge Sportsfiskerforening

Tjek dem ud, de kan være ændret siden jeg forlod klubben§.l.
Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.

§. 2.
Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder samt bevarelse af fiskevandene og ophjælpning af fiskebestanden.

§. 3.
Foreningen er tilsluttet * Danmarks Sportsfiskerforbund *.

§.4.
Foreningens medlemstal er begrænset og fastsættes for det efterfølgende år på den årlige generalforsamling, idet der tages stilling til - efter råd fra bestyrelsen - om foreningens fiskevande kan bære en yderligere tilgang af medlemmer.
Optagelse som medlem kan ske efter bestyrelsens skøn.
For at blive optaget som seniormedlem skal man være fyldt 18 år. Juniormedlemmer kan optages når de er 10 år. Børn under 10 år kan af seniormedlemmer medtages uden betaling.
Medlemmer der er fyldt 62 år pr. den 1. januar, betaler særskilt kontingent. Kontingentet udregnes af bestyrelsen, ud fra følgende formel: (50 % af (fuldt seniorkontingentet - kontingent til DSF)) + kontingent til DSF. Kontingentet afrundes op til nærmeste hele 10 kr.
Medlemmers samlever kan optages i foreningen uden indskud.
Frikort kan i særlige tilfælde udstedes efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Formanden og kassereren kan i særlige tilfælde udstede gæstekort gældende alle foreningens fiskevande til dagkortspris, gæst og medlem skal vise gyldig fiskelicens. Endvidere har formanden og kassereren ret til i særlige tilfælde at tilbyde nye medlemmer optagelse til reduceret pris for en reduceret periode.
Ikke medlemmer kan fiske i Tryggevælde Å ved køb af fiskekort, hvis pris fastsættes af bestyrelsen.

§. 5.
Kontingent skal betales senest 31. december, og gælder for hele det kommende kalenderår.
Er kontingentet ikke indgået senest 1. januar eller den af bestyrelsen fastsatte dato, slettes medlemmet og kan kun optages som medlem igen mod nyt indskud.
Fisketegn og den obligatoriske fiskelicens er strengt personligt og skal altid medbringes på fisketure. Disse kan fordres fremvist af ethvert medlem.
Udeblivelse eller for sen afmelding fra ture betales med et gebyr. fastsat af bestyrelsen. Tilmelding til ture er bindende og der hæftes personligt for betaling.

§.6.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækninger eller, hvis blot eet medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af januar måned, og indkaldelse sker fra bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem.
Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:

1) Beretninger
2) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)
3) Indkomne forslag
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter
5) Kontingent og indskud for den kommende sæson
6) Fastsættelse af medlemstal 7) Præmieuddeling
8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§.7.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med gyldigt medlemskort. Dog er bestyrelsen berettiget til at indbyde ikke - medlemmer til generalforsamlingen, f.eks. hvor det ved vigtige beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig tilstede under behandlingen af spørgsmålet.
Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer over 15 år. (medlemmer under 15 år kan give deres stemme til deres forældre/værge) med undtagelse af de i § 8 og § 19 nævnte tilfælde (lovændringer). Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af ordstyreren og sekretæren.

§.8.
Ændringer i lovene kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Afstemninger ved fuldmagt kan ikke finde sted (bortset fra det i § 7 nævnte tilfælde, dvs. medlemmer under 15 år). Dette gælder dog ikke § 19, der ikke kan ændres. Foreningens love udleveres ved generalforsamlinger. Alle medlemmer kan rekvirere foreningens love hos kassereren mod fremsendelse af frankeret svarkuvert eller pr. E.mail.

§. 9.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Desuden vælges 2 revisorer, deraf 1 kritisk revisor. Den ene revisor vælges i lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges 2 suppleanter. Den valgte bestyrelse skal bestå af et flertal af indenbys medlemmer (ved indenbys medlemmer forstås medlemmer, der bor i Køge Kommune eller indenfor 15 km radius fra centrum).
Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år, kasserer og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år - dog kan genvalg finde sted.
Revisorer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger de fiskeriopsynsmænd, som den skønner nødvendigt, og som kan opnås tilladelse til fra Fiskeriministeriet.
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration overensstemmende med lovene og under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 2 (to) bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal - men er dette lige er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører ved sekretæren en forhandlingsprotokol.

§. 10.
Juniorafdelingen ledes i overensstemmelse med de love, der er vedtaget på seniorernes generalforsamling. Juniorerne nyder de samme rettigheder som seniorerne. De deltager således i pokaluddelingen.

§.11.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at foreningens midler indsættes i anerkendt bank. Kassereren må ikke have mere end 5000 kr. - femtusinde 00/100 kroner i kontante penge i kassen. Udbetalinger fra foreningens konti foretages af kassereren. På hvert ordinære bestyrelsesmøde, dog minimum 1 gang hver 2. måned, skal formanden (i hans forfald af næstformanden) attestere bilag og kontoudtog.
Regningskrav fra formanden skal fra formanden attesters af næstformanden.
Kassereren er pligtig til at forelægge foreningens regnskaber og bilag for bestyrelsen og revisorerne, så ofte det forlanges.
Regnskaberne må ikke offentliggøres i dagspressen eller udsendes til medlemmerne.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§. 12.
Regnskabets revision foretages af de på generalforsamlingen for 2 -(to)- år ad gangen valgte revisorer, der er pligtige til at foretage revision og påtegne regnskabet inden foreningens generalforsamling.
Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab talmæssigt samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er tilstede.

§. 13.
Der må i foreningens fiskevande fiskes på enhver sportsmæssig måde med 3 fiskeliner eller med 3 krebsebrikker ad gangen. Bestyrelsen har tilladelse til at fange skidtfisk med ellers forbudte fangstmidler.
Ethvert hensyn til fugle- og hårvildt skal tages.
Færdsel til og fra fiskevandet skal foregå ad de til vandet førende veje og stier.
Træffer man en smugfisker ved vore vande, skal der forlanges dobbelt dagkortspris. Indberetning om det passerede skal snarest muligt gives til bestyrelsen med oplysninger om navn og adresse, i mangel af dette evt. bil eller motorcykel nr.
For at få oversigt over de fisk, der fanges i foreningens fiskevande, henstilles det til medlemmerne at føre en fangstjournal så udførligt som muligt, så materialet kan bruges til statistisk bearbejdning.

Følgende er forbudt.

1. Fiskeri fra båd i foreningens fiskevand i Tryggevælde Å.
2. Overtrædelse af Vallø Stifts ordensregler.
3. Fiskeri med faste liner og kroge.
4. At medtage løse hunde.
5. At beskadige afgrøder, indhegninger og rørbevoksninger.
6. At efterlade kroge eller andet fiskegrej, fordi sådanne kan forvolde stor skade på kreaturer og legende børn.
7. Fra Prambroen til vejen, der fører over slusen, at fiske andre steder end på den østlige side af åen.

Overholdes love og bestemmelser ikke, eller skades foreningens virke på anden vis, kan bestyrelsen enten give vedkommende karantæne eller ekskludere vedkommende.
Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling.

§. 14.
Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde erhverve sig eller søge at erhverve fiskevand lejet af vor forening eller anden forening stående under *Danmarks Sportsfiskerforbund*. Overtrædelse kan, om kræves, medføre eksklusion (om ønskes dog afhængig af voldgiftskendelse).
Ved fortolkning af foreningens love og Danmarks Sportsfiskerforbunds love vil den strengeste paragraf altid være den afgørende.

§. 15.
Bestyrelsen kan nedsætte de arbejdsudvalg, som den finder nødvendig. Disse arbejdsudvalg kan om nødvendigt suppleres med menige medlemmer. Udvalgene er rådgivende overfor bestyrelsen.

§. 16.
At opretholde almindelig ro og orden, og ellers følge de for området gældende regler.

§. 17.
Fisk, der er fanget i vande, hvor Køge Sportsfiskerforening har fiskeret, samt i Køge Å's nedre løb fra Ringvejsbroen og Køge havneområde samt langs kysten, fra udløbet af Skensved Å til og med Strandegårds Dyrehave, og endvidere fisk, der er fanget på foreningens ture kan præmieres.
Fisk, der er fanget på privat arrangerede bådture, kan ikke komme i betragtning ved foreningens præmieringer.

§.18.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§.19.
Foreningens ophævelse:

Når 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske med min. 3 ugers varsel skriftligt til samtlige medlemmer.
På den ekstraordinære generalforsamling skal 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkende ophævelsen, samt bestemme, hvordan foreningens midler anvendes. De må dog kun anvendes til sportsfiskeriets fremme.

§.20.
I forbindelse med ændringen af vedtægterne oktober 2003, fastlægges 1. regnskabsår til at løbe fra 1/10-2003 til 31/12-2003. Efter generalforsamlingen 2003 vil næste præmieuddeling være ved generalforsamlingen 2005 for perioden 1/10-2003 til 31/12-2004. §'en bortfalder efter generalforsamlingen 2005.

§.21.
Foranstående love træder i kraft den 23. oktober 2003 og afløser tidligere vedtagne love.

Tilbage til siden, hvor du kom fra.

KSF's fiskevande - se fiskekort

Tekst: Bestyrelsen


Tryggevælde Å: A, B, G, H, R, S, A.
Lellinge Å: fra Svinevad Bro til og med Spanager Børnehjem. Skulkerup Skov.
Køge Å: Fluevand fra Gl. Jernbanebro og vestpå til motorvejsbro: A, B, G, S, Å.

Udvekslingsvande:
Sorø sø - Tuel sø - Pedersborg sø: A, B, Br, S, Sa, Å.
Susåen- Tystrup Bavelse søerne - Glumsø sø - Fladsåen
NB: Til ovennævnte vande har KSF 4 kort til hvert sted. HUSK MEDLEMSKORT
A = aborre, B = bækørred, Br = brasen, G = gedde, H = havørred, R = rimte,
Re = regnbueørred, S = skalle, Sa = sandart, Su = suder, Å = ål.
Nøgler til Sorø Lystfiskerforening's både kan fremover lånes af medlemmer fra Køge Sportsfiskerforening ved henvendelse til Tommy Skov Olsen på Tlf: 56275008 eller 22192450. Husk at reservere båden 1 uge før, der er mange om budet.

HUSK

Fiskeri på slusen samt udefter er FORBUDT.
Kun at hjemtage max. 6 aborrer, deraf kun en over 35 cm og kun 3 ørreder.
Mindstemål: Havørred 40 cm, aborre 25 cm, gedder 40 cm og fredfisk 25 cm.
Fredning fra savsmuldet ved Strøby til sammenløbet med Stevns Åen fra 1/4 til 1/6.
Ørred fredning: fra 16/11 til 15/1.
Fredningsbælter ved åernes udløb.
Medlemskort skal medbringes ved fiskeri.

Konkurrenceregler for Tryggevælde Å
Ved konkurrencerne i åen vil følgende være gældende, såfremt intet andet bliver meddelt. Der fiskes efter et pointsystem, hvor henholdsvis største Aborre - Ørred - Gedde og Fredfisk får 20 point, næststørste får 19 point o.s.v. Der må indvejes en fisk af hver art pr. deltager. Vinder bliver den deltager, der samlet opnår det største antal point. Fejlkrogede fisk deltager ikke i konkurrencen.

Kun medlemmer, der har tilmeldt sig kan deltage, og kun såfremt de medbringer deres MEDLEMSKORT.

Bestyrelsen

KSF's klubhus ligger Karlemosevej 31, 4600 Køge

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

Køge Sportsfiskerforening

Generelle regler

Tekst: Per Henriksen


Tilmelding:

Du kan altid tage en ven eller veninde med på turene. Deltagere under 14 år skal være ledsaget af en voksen, som bære det fulde ansvar. KSF har et par sæt grej, som man kan låne (pirke, forfang og ligende er for egen regning), man skal blot sige det ved tilmeldingen. Tilmeldingen er bindene, og du hæfter for betalingen uanset udeblivelsens årsag, hvis der ikke skaffes en anden deltager. Der er ikke beregnet kørsel i ovennævnte priser. Man afregner selv med chaufføren. Mød op i god tid så vi kan få lavet køre hold og pakket biler. Hvis en eller flere af disse ture kunne friste, så ring til PER HENRIKSEN på telefon 56578289 og tilmeld dig. Jeg glæder mig til at møde nye såvel som "gamle" medlemmer på KSFs ture.

Tilmelding til havturene:
Per Henriksen
Tlf.: 56578289

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com