Ljusne Sportfiskeklubb

Information och regler över fisket i Ljusnan

Tjek dem ud, de kan være ændret siden jeg forlod klubben


Fiskesäsongen omfattar hela året. Fiske får bedrivas från en timme före solens uppgang till en timme efter solens nedgång. Under fiskesäsongen kan tillfälliga förbud gälla. Under tiden 1/9- 30/9 är Kraftverksudden avstängd från allt fiske.

Fiskekort skall bäras väl synligt. Kortet är personligt och skall vara försett med innehavarens namnteckning. ( annars är fiskekortet ogiltigt ). Fiskekortsinnehavaren är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser innan fisket påbörjas. På anmodan av polis, fisketillsyningsman eller annan kontrollant skall giltigt fiskekort och legitimation kunna uppvisas. Under juni, juli och augusti gäller särskillt fiskekort på kraftverksudden. I en linje, från bron över till båtklubben, rakrt över älven, till nedre delen av slaggen, och nedström till en gräns mellan sött och salt vatten i mynningen, gäller ett så kallat metarkort. Kortet gäller under juni, juli och augusti. Ungdom till och med 13 år fiskar gratis i sällskap med målsman med giltigt fiskekort.

Fiskeredskap. Tillåtna redskap är flugspö, spinnspö samt metspö med toppknuten lina. Stumma linor såsom dacron eller liknande är förbjudna. Endast blyfria drag och sänken är tillåtna. Trekrok är tillåtet i älven, utom under tiden 1/6- 30/9, da endast enkelkrok är tillåtet nedströms Ljusnefors Kraftverk. Endast en krok eller krokkrona ( enkel, dubbel eller trekrok ) är tillåtet på drag, vobbler eller fluga. Krokstorlekar se krokguide.

Fiskezoner. Flugfiske får endast bedrivas på därtill avsedda flugfiskesträckor. Södra sidan älven, jämna datum och norra sidan älven ojämna datum. Vid fiske på Kraftverksudden gäller spinnfiske hela året, men under tiden 1/6- 31/8 och 1/10- 31/10 är det flugfiske jämna datum och spinnfiske ojämna datum. I den så kallade Bubbelviken ( vattnet innanför Kraftverksudden och campingen ) är fiske med flytande plastkula ( eller liknande ) och fluga med enkelkrok tillåtet. I kanalen, ( vattnet mellan slaggen och campingens stugor ) nedstroms bron över till Gävlefisk, är fiske med fluga och spinn tillåtet varje dag.

FISKEREGLER.

Allt fiske från båt eller annat flytetyg är förbjudet med undantag av Dammsjön uppströms Ljusne Strömmars kraftverk.
Felkrokad fisk skalI ovillkorligen varsamt sIäppas tiIlbaka. ( Fukta händerna innan ni tar i fisken).
Ryckfiske är strängeligen förbjudet, även i svensk Iagstiftning.
Huggkrok ar förbjuden vid Iandning av fisk. ( Använd håv.)
Minsta tillåtna tafslängd för fluga och tubfluga är 1,5 m.
Tillåtna krokstorlekar, se krokguide.
Fiske med Ievande / naturliga agn, såsom mask, räkor, bläckfisk m.m. är ej tillåtet, utom på metarzonen.
Minimimått i älven ar för lax 50 cm, havsöring 40 cm och harr 27 cm. Mellan Ljusnefors kraftverk och Ljusne Strömmars kraftverk är minimimåttet för havsöring nedsatt tiIlfälligt till 30 cm. OBS. fisk som är under minimimåtten skall omedelbart släppas tillbaka. ( Fukta händerna innan ni tar i fisken.)
Max 3 fiskar per dag och fiskekort får tas upp. Maxantalet gäller för lax, havsöring och harr .
All fångad fisk skall vägas och skrivas in i pärmarna vid klubbstugan eIler i vindskyddet vid kraftverksudden.
Fem årskort utlottas bland de inlämnade fångstrapporterna. ( Särskild blankett. Blanketten kan fås i klubbstugan, där inlämningslåda finns.)
Overträdelse mot dessa bestärnmelser medför åtal, förlust av fiskekort samt att under ett år ej få köpa fiskekort samt att under efterföljande år endast få köpa dagkort. ( Provår )

Krokguide
Enkelkrok 13mm
Dubbelkrok 11 mm
Trekrok 7 mm (fluga)
Trekrok 11 mm (drag)

UDDENFISKET 2002

Välkommen till ett av Sveriges bästa fiskevatten för storvuxen lax!

Ser vi tillbaka på år 2001:s Uddenfiske kunde säsongen varit bättre. Fisket forstördes mycket p. g. a. den ojämna vattenföringen i älven. De första laxarna togs i början av juni - ett antal fina fiskar - bl a lax på 20,5 kg och 18,2 kg och ett antal mycket fina havsöringar, den största på 9,6 kg. Nu ser vi fram mot en ny säsong och hoppas att vi har vädrets makter med oss och presenterar här nedan reglerna för år 2002:

BOKNING

All bokning sker i Ljusne Sportfiskeklubbs klubbstuga, HoImen-Ljusne, tel: +46 27068127

Högst 10 kort/person under säsong, bokning till max 4 personer, högst 10 kort/beställningstillfälle

Betalning skall ske inom 30 dagar från bokningtillfället, annars säljes de förbokade fiskekorten

Bokade fiskekort återbetalas ej

Medlemmar i Ljusne Sportfiskeklubb äger rätt att förboka fisketider den 17. februari 2002 kl. 12.00 i klubbstugan, för övriga sker bokning från kl. 09.30 den 4. mars 2002

TIDER/PRISER

Fiskesäsongen är mellan 1. juni 2002 - 31. augusti 2002

Fisketider är mellan 1. juni 2002- 11. augusti 2002 fr. o.m. kl. 00.00 - 12.00, och meIIan 12.00 - 00.00, samt under tiden den 12. augusti 2002 - 31. augusti 2002 fr. o. m. kl. 05.00 - 22.00

Fiskekortspriser fr. o. m. 1. juni 2002 t. o. m. 11. augusti 2002: 200 kronor/12 timmar, för medlemmar: 100 kronor/12 timmar ( medIemmar som är innehavare av 700-kronors årskort ). För tiden 12. augusti 2002 - 31. augusti 2002 gäller dagkort a 200 resp 100 kronor för medlemmar .

Antal fiskar: 3 st per fiskekort.

Udda datum gäller endast spinnfiske och jämna datum endast flugfiske.

Under tiden 1. september t. o. m. 30. september 2002 är Udden stängd från allt fiske.

FISKEREGLER UDDENFISKET 2002

KROK skall sitta i munnen
Endast enkelkrok ( max 13 mm krokgap )
Minst 0,40 lina ( stumma linor förbjudet )
Tafs till fluga minst 1,5 meter
Ett kast, därefter förflyttning nedströms ( roterande fiske )
15 st fiskande/12-timmars kort + 2 st fiskande bevakare
Bevakningsmän tillgängliga större delen av dygnet
Bevakare håvar all fisk samt kontrollerar att regler efterföljs
Huggkrok är förbjudet, om bevakare ej finnes måste fisk håvas
Bevakares uppmaningar skall följas, överträdelser mot detta innebär avhysning från fisket
Minimimatt: lax 50 cm samt havsöring 40 cm
Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag
Endast blyfria sänken, max 150 gram för kastvikter
Fiskekort skall bäras synligt
All fisk vägs och skrivs in i fängstpärmen, den finns i vindskyddet vid Udden
Allt fiske sker på egen risk!

Vi hoppas att Ni får ett givande fiske, och hjälps vi alla åt att följa dessa av medlemmar fastställda regler kommer Uddenfisket under år 2002 att fungera mycket bra!

INFORMATION/TELEFON

Fiskekort till Ljusne Sportfiskeklubbs kortfiskevatten ( nedströms Höljebro kraftverk till gräns mellan sött / salt vatten vid Ljusnans mynning) kan köpas hos Preem-macken Ljusne, Ljusnefors camping, Ljusne rumsuthyming samt i fiskekortsautomat vid klubbstugan, Holmen - Ljusne.

Årskort / medlemskort köps vid klubbstugan

Under tiden 1. juni 2002 t. o. m. 31. augusti 2002 gäller särskilt fiskekort för Uddenfisket

Klubbstugan är öppen vardagar kl. 07.00 - 09.00 samt mellan 13. 00 - 15. 00

Under övrig tid kan information om fisket fås via telefonsvarare +46 270 68127 eller mobiltelefon +46 70 2211790

LYCKA TILL MED FISKET
Ljusne Sportfiskeklubb.

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com